ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล (Training Center of International Welding : TCIW)

สถาบันการเชื่อมสากล ( International Institute of Welding ; IIW ) เป็นหน่วยงานระดับนานาชาติ ว่าด้วยการเชื่อมโลหะ สังกัดองค์การมาตรฐานสากล ( The International Organization for Standardization ; ISO ) มีสมาชิกที่เป็นสมาคมการเชื่อมของประเทศต่างๆรวม ๕๓ ประเทศ

ประเทศไทยเป็นสมาชิกลำดับที่ ๓๔ โดยมีสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย( Welding Institute of Thailand ; WIT ) เป็นผู้แทนของประเทศไทย ( Authorize National Body ; ANB) และดำเนินกิจกรรมทางด้านงานเชื่อมผ่านศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบที่ได้รับอนุญาต ( Approved Training Body; ATB )ของประเทศไทยจำนวน ๒ แห่ง ได้แก่

 

1) ATB ลำดับที่ ๑ ศูนย์นวัตกรรมไทย – ฝรั่งเศส
( Thai –France Innovation Institute )
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ดำเนินการฝึกและรับรองบุคคลากรระดับสากล หลักสูตร วิศวกรการเชื่อม ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อม ผู้ชำนาญการเชื่อม ผู้ตรวจสอบงานเชื่อม

2) ATB ลำดับที่ ๒ ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล

(Training Center of International Welding : TCIW)
สังกัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ดำเนินการฝึกและรับรองบุคลากรระดับสากล หลักสูตร ช่างเชื่อมต่อตัวที ช่างเชื่อมแผ่นต่อชน ช่างเชื่อมท่อต่อชน 

วัตถุประสงค์การดำเนินการ

     ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๑ สมุทรปราการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับการรับรองเป็นศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบที่ได้รับอนุญาต ( Approved Training Body; ATB ) จากสถาบันการเชื่อมสากล ( The International Institute of Welding ; IIW ) ในราวเดือนมกราคม ๒๕๕๔ นั้น ทำให้มีสิทธิในการฝึกอบรมและทดสอบรับรองฝีมือช่างเชื่อมได้ในระดับสากลในฐานะ ATB ลำดับที่ ๒ ของประเทศไทย เพื่อสร้างเสริมสภาวะการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของของประเทศ เพื่อยกระดับสถานะทางสังคม การปรับปรุงวิทยฐานะ และพัฒนาคุณภาพของช่างเชื่อมไทยให้ทัดเทียมกับระดับสากล ในด้านทักษะ ความสามารถ ความรู้และความปลอดภัยในการทำงาน ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสถานประกอบการไทยในอุตสาหกรรมก่อสร้างและโครงสร้างเหล็ก ที่เกี่ยวข้องกับผลิตหรือรับจ้างสินค้า ชิ้นงาน ที่เกี่ยวของกับงานโครงสร้างโลหะขนาดใหญ่ ในระดับนานาชาติให้สูงขึ้น เพื่อให้บริการการฝึกอบรมให้กับหน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไปในหลักสูตร ช่างเชื่อมสากล (International Welder) ตาม IIW Guideline  เพื่อดำรงสถานะความเป็นเลิศ และชื่อเสียงทางด้านทักษะฝีมือของช่างเชื่อมไทยในการทำงานให้คงอยู่และรู้จักในระดับนานาชาติต่อไป

ความเป็นมาของ TCIW

     ปีงปม.๒๕๓๒ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งโครงการนำร่อง “ศูนย์ฝึกช่างเชื่อมตามมาตรฐาน AWS ” ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี เพื่อจัดการฝึกและทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานอเมริกัน ( American Welding Socity ; AWS ) แต่เนื่องจากประสบปัญหาและอุปสรรคในเรื่องงบประมาณและการปฏิบัติงานร่วมกับผู้แทนสมาคมการเชื่อมอเมริกันประจำภาคพื้นเอเซียซึ่งเป็นชาวสิงค์โปร์ จึงไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร

    ปีงปม. ๒๕๔๐-๒๕๔๖ พัฒนาระบบและจัดตั้งโครงการหน่วยบริการงานเชื่อม ภายใต้โครงการเงินกู้ ADB ใหม่ทดแทนเป็น “ศูนย์ฝึกอบรมและรับรองด้านการเชื่อมไทย-เยอรมัน (TheThai-German Welding Training and Certification Center : TGWC)” โดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันการเชื่อมมานไฮมน์( SLV Mannhiem) มีภารกิจเตรียมบุคคลากรการฝึกและทดสอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในช่วงเริ่มต้นโครงการ และให้บริการการฝึก การทดสอบรับรองฝีมือให้กับบุคคลทั่วไปในตามมาตรฐานยุโรปและมาตรฐานของเยอรมนี ทั้งนี้มีแผนงานการจัดตั้งรวม ๓ แห่ง ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑สมุทรปราการ ,สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรีและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรี

     ปีงปม. ๒๕๔๗ ปรับเปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย์ฝึกอบรมและรับรองด้านการเชื่อมไทย-เยอรมัน (TGWC)”เป็น ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล (Training Center of International Welding : TCIW) เนื่องด้วย ในช่วงเวลาการทดสอบรับรองฝีมือให้กับช่างเชื่อม มีมากมายหลายระบบแต่ระบบการรับรองตามมาตรฐานสากล (ISO) มีแนวโน้มการใช้งานที่ดีและเป็นระบบการควบคุมคุณภาพที่ดีกว่ามาตรฐานอื่นฯ ยุบรวมอัตรากำลัง จาก TCIW ทั้งสามแห่งให้อยู่ที่เดียว ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑ สมุทรปราการ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิผลและคล่องตัวขึ้น พ.ศ.๒๕๔๘

     ปีงปม. ๒๕๔๘ –๒๕๕๒ ดำเนินการจัดเตรียมบุคลากร ครูผู้ฝึก ผู้บริหารศูนย์ฝึก ภายใต้งบประมาณโครงการเงินกู้ ADB โดยได้รับช่วยเหลือทางวิชาการและทางด้านเทคนิคจาก SLV Mannhiem

     ปีงปม. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ และกระบวนการปฏิบัติการต่างๆ ตามข้อกำหนดของ IIW ภายใต้งบประมาณปกติ โดยได้รับช่วยเหลือจาก สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย ( Welding Institute of Thailand ; WIT )    

     ปีงปม. ๒๕๕๓ ขออนุมัติกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันการเชื่อมสากล ( Internation Institute of Welding ; IIW ) เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ช่างเชื่อมไฟฟ้ามาตรฐานสากล (MMA International Welding ) ระหว่างวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ –๑๐ พฤศจิกายน๒๕๕๓ เพื่อเป็นการทดสอบระบบการบริหารคุณภาพ ในการพิจารณาในการตรวจรับรองเป็นศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบที่ได้รับอนุญาต ( Approved Training Body; ATB )

อ่านบทความ PDF

 

Our website is protected by DMC Firewall!