กิจกรรมฝึกอบรม

กิจกรรมงานบริการ

กิจกรรมการแข่งขัน

หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อม


นายพูลโชค โตประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกงานเชื่อม

นายจรินทร์ พรมสวัสดิ์
(นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชำนาญการ)

 

นายวัชรพงษ์ มุขเชิด
(นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชำนาญการ)

 

นายประสาน เจริญผล  
(ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช.3)

ราคาน้ำมัน

ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการฝึก

 หลักสุตรด้านงานเชื่อมประจำปีงบประมาณ 2559 

 

 

แผนงานการฝึกอบรม สาขางานเชื่อม ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2559

หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน จำนวน 30 ชั่วโมง

ลำดับ

หลักสูตร

จำนวนผู้เข้าฝึก

สอบคัดเลือก

วันฝึกอบรม

วิทยากรฝึก

1

สาขา ช่างเชื่อมไฟฟ้า ต่อตัวที (30 ชม)

ฝึกเฉพาะวันเสาร์

20

21 พ.ย. 58

 

28พ.ย,19,26ธ.ค,9,16 ม.ค.

อ.วัชรพงษ์

2

สาขา ช่างเชื่อมทิก ต่อตัวที (30 ชม)

ฝึกเฉพาะวันเสาร์

20

21 พ.ย. 58

 

28พ.ย,19,26ธ.ค,9,16 ม.ค.

อ.จรินทร์

3

สาขา ช่างเชื่อมไฟฟ้า ต่อตัวที (30 ชม)

ฝึกเฉพาะวันอาทิตย์

20

22 พ.ย. 58

 

29พ.ย,13,20,27ธ.ค,10 ม.ค.

อ.พูลโชค

4

สาขา ช่างเชื่อมไฟฟ้า ต่อชน (30 ชม)

ฝึกเฉพาะวันเสาร์

20

23 ม.ค. 59

 

30 ม.ค,6,13,20,27 ก.พ. 59

อ.วัชรพงษ์

5

สาขา ช่างเชื่อมทิก ต่อชน (30 ชม)

ฝึกเฉพาะวันเสาร์

20

23 ม.ค. 59

 

30 ม.ค,6,13,20,27 ก.พ. 59

อ.จรินทร์

6

สาขา ช่างเชื่อมไฟฟ้า ต่อชน (30 ชม)

ฝึกเฉพาะวันอาทิตย์

20

24 ม.ค. 59

 

31 ม.ค.,7,14,21,28 ก.พ.59

อ.พูลโชค

7

สาขา ช่างเชื่อมทิก ต่อชน (30 ชม)

ฝึกเฉพาะวันอาทิตย์

20

24 ม.ค. 59

 

31 ม.ค.,7,14,21,28 ก.พ.59

อ.ประสาน

8

สาขา ช่างเชื่อมไฟฟ้า ท่อ 6G (30 ชม)

ฝึกเฉพาะวันเสาร์

20

5 มี.ค. 59

 

12,19,26 มี.ค,2,9 เม.ย.59

อ.วัชรพงษ์

9

สาขา ช่างเชื่อมทิก ท่อ 6G  (30 ชม)

ฝึกเฉพาะวันเสาร์

20

5 มี.ค. 59

 

12,19,26 มี.ค,2,9 เม.ย.59

อ.จรินทร์

10

สาขา ช่างเชื่อมไฟฟ้า ท่อ 6G (30 ชม)

ฝึกเฉพาะวันอาทิตย์

20

6 มี.ค. 59

 

13,20,27 มี.ค,3,10 เม.ย.59

อ.พูลโชค

11

สาขา ช่างเชื่อมทิก ท่อ 6G (30 ชม)

ฝึกเฉพาะวันอาทิตย์

20

6 มี.ค. 59

 

13,20,27 มี.ค,3,10 เม.ย.59

อ.ประสาน

 

หมายเหตุ      กำหนดการสอบคัดเลือกตามหลักสูตรที่ฝึก  ตามวันที่กำหนด เวลาตั้งแต่  09.00 - 12.00 น.  

                         1. ค่าธรรมเนียมการฝึก ชั่วโมงละ 10 บาท

                         2. คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้า สาขาช่างเชื่อมทิก ต่อตัวที  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                                    - มีพื้นฐานด้านงานเชื่อม สามารถจุดอาร์กชิ้นงานได้ ,เดินแนวท่าราบได้

                          3. คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม  สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้า สาขาช่างเชื่อมทิก ต่อตัวชน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                                    - มีพื้นฐานด้านงานเชื่อม มีใบรับรองการทดสอบรอยต่อตัวที  ท่า 3F / PF   หรือ

                                    - ผ่านการฝึกอบรม รอยต่อตัวที ในกระบวนการเชื่อมที่ฝึกอบรม หรือ

                                    - ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ในกระบวนการเชื่อมที่เกี่ยวข้อง

                          4. คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม  สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้า สาขาช่างเชื่อมทิก ท่อ 6G  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                                    - มีพื้นฐานด้านงานเชื่อม มีใบรับรองการทดสอบรอยต่อชน  ท่า 3G / PF   หรือ

                                    - ผ่านการฝึกอบรม รอยต่อชน ในกระบวนการเชื่อมที่ฝึกอบรม หรือ

                                    - ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 2 ในกระบวนการเชื่อมที่เกี่ยวข้อง

หากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับสมัคร จะพิจารณาจากคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องของผู้สมัคร  

 

 

 ปฏิทินการฝึกอบรมช่างเชื่อมสากล  ประจำปี  2559

 

ลำดับที่

หลักสูตร

สถานที่

อบรม

 
ต.ค.
 
พ.ย.
 

.ค.

 
ม.ค.
 
ก.พ.
 
มี.ค.
 
เม.ย.
 
พ.ค.
 
มิ.ย.
 
ก.ค.
 
ส.ค.
 
ก.ย.
 1
เชื่อมไฟฟ้า ช่างเชื่อมต่อตัวที 
   (80 ชม.) ระยะเวลาฝึก15 วัน
 (MMAW International Fillet Welder) ค่าธรรมเนียมการฝึก 2,500บาท

สพภ.๑ สมุทรปราการ

เปิดฝึกเมื่อมีผู้สมัครฝึกอบรม จำนวน 6-10 คน ต่อ รุ่น
 2
เชื่อมไฟฟ้า ช่างเชื่อมต่อชน   
(125 ชม.)ระยะเวลาฝึก 25 วัน
(MMAW International Butt Welder)
ค่าธรรมเนียมฝึก 2,500 บาท    

สพภ.๑ สมุทรปราการ

เปิดฝึกเมื่อมีผู้สมัครฝึกอบรม จำนวน 6-10 คน ต่อ รุ่น
 3
เชื่อมไฟฟ้า ช่างเชื่อมท่อ    (130 ชม.) 30 วัน
(MMAW International Pipe Welder) ค่าธรรมเนียมฝึก2,500 บาท     
สพภ.๑ สมุทรปราการ
เปิดฝึกเมื่อมีผู้สมัครฝึกอบรม จำนวน 6-10 คน ต่อ รุ่น
 4
เชื่อมแม็ก ช่างเชื่อมต่อตัวที (120 ชม.) 15 วัน
 (MAG International Fillet Welder)   ค่าธรรมเนียมฝึก(3,500 B)   

สพภ.๑ สมุทรปราการ

เปิดฝึกเมื่อมีผู้สมัครฝึกอบรม จำนวน 6-10 คน ต่อ รุ่น
 5
เชื่อมทิก ช่างเชื่อมต่อตัวที (เหล็ก)(80 ชม.) 15 วัน
 (TIG International Fillet Welder)     ค่าธรรมเนียมฝึก2,500 บาท

สพภ.๑ สมุทรปราการ

เปิดฝึกเมื่อมีผู้สมัครฝึกอบรม จำนวน 6-10 คน ต่อ รุ่น
 6
เชื่อมทิก ช่างเชื่อมต่อตัวที (SUS) (80 ชม.) 15 วัน
 (TIG International Fillet Welder)     ค่าธรรมเนียมฝึก 3,000 บาท
สพภ.๑ สมุทรปราการ
เปิดฝึกเมื่อมีผู้สมัครฝึกอบรม จำนวน 6-10 คน ต่อ รุ่น

 

หมายเหตุ ทุกหลักสูตร จะต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ทดสอบของ IIW ในภาคปฏิบัติก่อนจึงจะเข้าฝึกได้

หลักสูตรที่ 1  ทดสอบ 2 ชิ้นงาน  1) 111 P FW 1.1 B t10 PB ml   2) 111 P FW 1.1 B t10 PF ml

หลักสูตรที่ 2  ทดสอบ 4 ชิ้นงาน  1) 111 T/P FW 1.1 B t06 D100 PF ml   2) 111 T/P FW 1.1 B t06 D100 PD ml  3)111 P BW 1.1 B t09 PA ss nb  4)111 P BW 1.1 B t09 PF ss nb 

หลักสูตรที่ 3  ทดสอบ 6  ชิ้นงาน 1) 111 T/P FW 1.1 B t06 D100 PF ml   2) 111 T/P FW 1.1 B t06 D100 PD ml  3)111 P BW 1.1 B t09 PE ss nb  4)111 P BW 1.1 B t09 PC ss nb 

                                           5)111 T BW 1.1 B t6.6 D141 PC ss nb   6)111 T BW 1.1 B t6.6 D141 PF ss nb     

หลักสูตรที่ 4 ทดสอบ 4 ชิ้นงาน   1) 135 P FW 1.1 S t03 PB sl  2) 136 P FW 1.1 P t09 PF sl  3) 135 P FW 1.1 S t06 PF sl  4) 136 P FW 1.1 P t09 PF ml

หลักสูตรที่ 5 ทดสอบ 2 ชิ้นงาน   1) 141 P FW 1.1 S t03 PB sl  2) 141 P FW 1.1 S t02 PF sl 

หลักสูตรที่ 6 ทดสอบ 2 ชิ้นงาน   1) 141 P FW 8 S t03 PB sl  2) 141 P FW 8 S t02 PF sl 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล โทรศัพท์/โทรสาร  02-3153800   

หรือ นายพูลโชค โตประเสริฐ 089-6871175 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,นายวัชรพงษ์ มุขเชิด 085-8124252 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ล็อกอินเข้าใช้งาน

ยินดีต้อนรับ

ขอบคุณที่ใช้บริการ

Search TCIW

จำนวนคนกำลังออนไลน์

มี 45 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เฟสบุ๊คกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นับจำนวนคนเข้าเว็บ TCIW

1285404
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
295
293
1661
2209
4066
8478
1285404

คาดการณ์วันนี้
624

Online (15 minutes ago):6

Your IP:3.238.130.97
DMC Firewall is a Joomla Security extension!