ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมาตรฐานสากล เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๑สมุทรปราการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กระทรวงแรงงาน ได้รับการรับรองเป็นศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบฝีมือช่างเชื่อมที่ได้รับอนุญาต ( Approved Training Body; ATB ) จากสถาบันการเชื่อมสากล ( International Institute of Welding ; IIW ) ในราวเดือนมกราคม ๒๕๕๔ นั้น ทำให้มีขอบข่ายการให้บริการทั้งภารกิจปกติ และการดำเนินการในฐานะ ATB ของ IIW  ซึ่งมีกิจกรรมหลักสองด้าน ได้แก่

 ๑. การฝึกอบรม

๑.๑ การฝึกอบรมในฐานะหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
     - ใช้หลักสูตรกลางที่ได้รับการรับรองของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ในการฝึกอบรมตามเงื่อนไขของประกาศและระเบียบว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน
     - การฝึกอบรม ตามความต้องการของสถานประกอบการโดยใช้หลักสูตรที่ร่วมร่างขึ้นระหว่างสถานประกอบการและกพร.เพื่อใช้พัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทางหรือเฉพาะด้านเท่าที่ จำเป็นในการใช้งาน
     - สาขาที่ให้การฝึกอบรม ได้แก่ ช่างเชื่อมไฟฟ้า ช่างเชื่อมทิก ช่างเชื่อมมิก ช่างเชื่อมแม็ก ช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ ช่างเชื่อมแก๊ส ช่างตัดโลหะด้วยแก๊ส ช่างประกอบท่อ ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง โดยสามารถฝึกอบรมภาคปฏิบัติในกลุ่มวัสดุประเภทเหล็กเหนียวสแตนเลส อลูมิเนียม และท่อพลาสติกประเภทความหนาแน่นสูง (HDPE) เป็นต้น
     - ผู้ผ่านการฝึกตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๑.๒ การฝึกอบรมในฐานะศูนย์ฝึกอบรม ที่ได้รับอนุญาต ( Approved Training Body; ATB )
     - การฝึกอบรมตามเค้าโครงหลักสูตร International Welder หมายเลข IAB- 089- 2003/EWF – 452-467-480-481 ภายใต้ข้อกำหนดของสถาบันการเชื่อมสากล ( International Institute of Welding ; IIW ) และคู่มือการบริหารคุณภาพ ( QMH ) โดยทั่วไปมีความแตกต่างกับหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในส่วนของที่มาของหลักสูตร จุดเน้นของหลักสูตร ระยะเวลาการฝึก และขอบข่ายการนำไปใช้ในการปฏิบัติ งานของผู้ผ่านการฝึกอบรม รวมถึงคุณสมบัติของครูผู้ฝึกและผู้เข้ารับการฝึก
     - สาขาที่เปิดการฝึกอบรมได้แก่ ช่างเชื่อมต่อตัวที(International Fillet Welding), ช่างเชื่อมต่อชนแผ่นโลหะ(International Plate Welding),ช่างเชื่อมต่อชนท่อ ( International Pipe Welding )

     - กระบวนการเชื่อมในการฝึกอบรม ได้แก่ กระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (MMA welding process) การช่างเชื่อมทิก(TIG Welding process) การเชื่อมมิก/แม็ก (MIG/MAG Welding process) การเชื่อมแก๊ส ( Oxi- Fuel gas Welding process) โดยสามารถฝึกในกลุ่มวัสดุประเภทเหล็กเหลียว สแตนเลส อลูมิเนียม

 ตัวอย่างรายการหลักสูตรฝึกอบรม

ลำดับ สาขาที่ฝึกตามมาตรฐานสากล ชั่วโมงฝึก หมายเหตุ
1 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือแผ่นเหล็กเหนียว ต่อตัวที
MMA International Fillet Welding – E2
80 ระยะเวลาขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ฝึก
2 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือแผ่นเหล็กเหนียว ต่อชน
MMA International Plate Welding – E4
125 ระยะเวลาขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ฝึก
3 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือท่อเหล็กเหนียว ต่อชน
MMA International Pipe Welding – E6
130 ระยะเวลาขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ฝึก
4 การเชื่อมแม็ก แผ่นเหล็กเหนียว ต่อตัวที
MAG International Fillet Welding – M2
120 ระยะเวลาขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ฝึก
5 การเชื่อมทิก แผ่นเหล็กเหนียว ต่อตัวที
TIG International Fillet Welding – T2(Fe)
80 ระยะเวลาขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ฝึก
6 การเชื่อมทิก แผ่นสแตนเลส ต่อตัวที
TIG International Fillet Welding – T2(SUS)
80 ระยะเวลาขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ฝึก

 

 อ่านบทความมิติการให้บริการ pdf ทั้งหมด

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd